Ebeveyn eğitim programları

Aile Eğitim Programı – AEP

Ebeveyn koçluğu her geçen yıl daha da gelişen bir meslek ve bir hizmet Bunun sebebi ise bugünün ebeveynlerinin giderek daha stresli ve yoğun hale gelirken aile ve arkadaşlarından da uzak düşmeleri. Bir koçla işbirliği yaparak problemler üzerinde bire bir çalışmak ve hedeflere doğru yürümek, bu nedenle ebeveynler için büyük rahatlık ve verim sağlıyor. Ebeveyn koçluğu bilgi sağladığı kadar, bilginin uygulanmasını da kapsar. Ebeveyn koçu bilge öneriler sunar ve rol model oluşturulmasını kolaylaştırabilir. Günümüz ebeveynlerinin çoğu için en yakın arkadaşlıklar iş yerlerindeki meslektaşlarıyla kuruluyor.

Birçok zaman da ebeveynler ailevi meseleleri meslektaşlarıyla paylaşmaktan çekiniyor. Bunun yanı sıra kişisel sorunlar hakkında konuşurken ev ortamının rahatlığında olmayı tercih edebiliyorlar. Kişisel koçlarıyla telefonda görüşebilmenin kolaylığı meşgul insanlara zaman kazandırabiliyor. Anne ve babaların FLOW profesyonel koçluk becerilerini öğrenecekleri iki günlük programda, koçluk ve mentorluğun dört farklı kişilik özelliği için nasıl yapıldığı bilgisi de verilir. Bu sayede anne ve babalar kendi çocuklarını daha yakından tanıma fırsatı bulur. Program, ebeveynlerin kendi çocuklarının yapısını ve karakterini tanımlamalarını sağlar ve onlara doğru iletişim stratejilerini ve davranış şekillerini geliştirmede yardımcı olur.

Bazen de ebeveynler de çocuklarının ilgi ve yeteneklerinden çok, hayal ettikleri modele uygun bir çocuk yetiştirme çabası görülmektedir. Çocukların kapasitelerini aşarak yüksek bir beklenti içine girmektedirler.


 • https://ileriegitim.com/wp-content/uploads/2018/02/ileri-egitim-banner-logo.png.
 • iphone yazılım güncelleme yaptım açılmıyor.
 • casus cep telefonu nedir!

Ebeveynler, çocuklarını geleceğe daha iyi hazırlayabilmek için, bazı pisikopedagojik yanlışlıklar yapmaktadırlar. Ebeveynlerin çocuklarına istenilen davranış ve alışkanlıkları kazandırabilmeleri, girişimci, duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebilen ve kendi kendini denetleyen bir birey olmalarını sağlayabilmeleri için çocuklarıyla sağlıklı bir iletişim içinde olmaları gerekir. Ebeveynlerin çocuklarına karşı geleneksel tavır aldıklarını görmekteyiz.

Toplumumuzda çocuk yetiştirme tutumları konusunda yapılan araştırmalarda çocuğun ele alınış biçimi bu yoldadır. Ebeveyn ve Aile Koçluğu, sağlıklı aile düzenindeki etkileşimi inceleyerek, ailenin temel özelliklerini daha iyi anlatmayı amaçlamaktadır. Bu programın katkılarıyla, ebeveynler, aile üyelerini değerli bulur, duygusal ve bilinçlenme yönünde sürekli bir gelişim yolculuğuna çıkar. Aile eğitim programlarının temel amaçları birbirine çok benzemekle birlikte uygulamada çeşitli şekillerde yapılmaktadır. Aile eğitim programlarının bazıları ev merkezli, bazıları kurum merkezli, bazılarında da hem kurum hem ev merkezli olarak birkaç model bir arada kullanılmaktadır.

Bu farklı modeller;. Ev merkezli aile eğitim programları, çocuğun gelişimi ve eğitiminde ailenin önemini vur­gulamaktadır. Ev ziyaretlerinin süresi ve sıklığı programdan programa farklılık göstermektedir. Ev merkezli aile eğitim programlarının amacı alt sosyo-ekonomik düzeydeki ailelerin çocuklarının gelişimlerini, beslenmelerini desteklemek ve sağlıklı bü­yüyüp gelişimlerini sağlamak için ev ziyaretleri yolu ile anne baba veya çocuğa bakan kişiye eğitim vererek ev ortamını düzenlemek ve çocuğun tüm gelişim alanlarını destek­lemektir.


 1. iphone yazılım güncelleme açma;
 2. iphone kota takip.
 3. Anne-Babalara Yönelik Eğitimler.
 4. AEP Eğitim Programı.
 5. Kitap Bilgileri.
 6. Ev merkezli eğitim programları aynı zamanda anne babaların çocuk ile olumlu iletişim kurmalarını, annenin evdeki statüsünün yükselmesini ve ailenin bilinçlenmesini sağlayarak çocuğun gelişiminin ve eğitiminin olumlu yönde desteklenmesini sağlamak­tadır. Ev merkezli aile eğitim programları ile sadece anne baba değil bütün aile üyeleri progra­ma dâhil edilmektedir.

  Ev merkezli aile eğitim programla­rında çocuğun ev ortamının da desteklenmesi ile okul ve ev ortamı arasındaki farklılıklar da ortadan kaldırılabilmektedir. Ayrıca ev merkezli eğitim, kurumlarda verilen eğitime göre daha fazla çocuğa hizmet vermesi, daha ekonomik olması gibi pek çok avantaja sahiptir. Ev merkezli aile eğitim programında öğrenme doğal ortamda gerçekleşmekte ve eğitimci ev ortamında ebeveynle çocuk arasındaki iletişimi gözlem­leyebilmektedir.

  Ev ortamında ebeveyn eğitime doğrudan katılmaktadır ve kendini daha rahat ifade etmektedir. Okul öncesi eğitim ile bütünleştirilmiş aile eğitimi okul öncesi eğitim programlarına de­vam eden çocukların ailelerine anne baba eğitimi vererek yapılmaktadır.

  Antika Pazarı Günü

  Program çocuklara verilen okul öncesi eğitim ile ailelerine verilen eğitimin bütünleştiril­mesi olarak ifade edilmektedir. Bu programda Okul öncesi eğitime devam eden çocukların ailelerine kurumda ya da ailenin evinde çocuk gelişimi ve eğitimiyle ilgili bilgiler verilmektedir. İçerik programın uygulama şekline göre değişmekte­dir. Bu yaklaşımda aile eğitimi farklı şekilde uygulanmaktadır. Ebeveynin Sınıf Etkinliklerine Katılması : Bu yöntemde anne babalar sınıftaki çalış­malara katılarak programın hedef ve amaçları ve çocuklarının okul öncesi eğitim kurumunda öğrendikleri ile ilgili bilgi sahibi olmaktadır.


  • gps telefon takip?
  • cia arama engelleme.
  • mspy indir bedava.
  • müşteri takip programı visual studio?
  • cep takip program indir;
  • Aile Eğitimi / Anne Baba Eğitimi – erorhan!

  Ayrıca anne baba kendi çocuğunun diğer çocuklar ve yetişkinler ile olan iletişimini gözlemekte ve çocuk gelişimi hakkında daha çok bilgi sahibi olmaktadır. Anne babanın kendine olan güveninin artmasını sağla­maktadır.

  Anne babalar sınıfta çocukları ile ilgili bilgi sahibi olmanın yanında sınıfta farklı etkinliklerde öğretmenin rolünü üstlenerek ya da ona yardımcı olarak katılmaktadırlar. Ev Ziyareti : Eğitimci ev ziyaretinde olumlu ilişkiler kurmak için planlamalar yapmak­tadır. Ev ziyaretinde eğitimcinin yanında kitap, oyuncak götürmesi ya da oyun etkinliği hazırlaması konuşmak için uygun fırsatlar sağlayabilir. Eğitimci bazı ev ziyaretlerinde de ebeveynlere çocuk gelişimi, çocuğun öğrenmesi ile ilgili konularda kaynaklar getirmekte, ebeveynlere ihtiyacı olan konularda nereden bilgi alabilecekleri konusunda rehberlik et­mekte ve ebeveynlerle bilgi alışverişi yapmaktadır.

  Ebeveynin Yönetime Katılımı : Anne babanın okul öncesi eğitim programlarına etkili bir şekilde katılmasını sağlamak için kurumun amaçları, hedefleri, politikaları hakkında karar verirken anne babaların da katılması gerekmektedir. Bu nedenle okulların yönetim kurullarında ebeveyn temsilcilerinin bulunmasının alınan kararların gerçekçi olması ve uygulanması açısından önemli olduğu bilinmektedir. Ebeveynlere Bilgi Verici Toplantılar : Haftada, on beş günde veya ayda bir kurumda anne babaların katıldığı toplantılar düzenlenmektedir.

  EĞİTİM DUYURULARI

  Toplantılarda ebeveynlerin ihtiyaç­larına göre çocuk gelişimi, eğitimi ve sağlık, beslenme gibi konular üzerinde konuşul­makta, eğitici filmler gösterilmekte ve aileler ile çocuk gelişimi ile ilgili tartışmalar yapıl­maktadır. Ayrıca ailelerin programlar ile ilgili bilgi sahibi olmaları ve sınıftaki etkinliklerin nasıl yapıldığını öğrenmeleri için ayda iki gün sınıftaki çalışmalara katılmaları istenmek­tedir. Kurumlarda aile eğitimi, yalnız anne babaların eğitildiği ya da anne babaları ile birlikte çocukların da merkeze geldiği iki farklı uygulamayı kapsamaktadır. Bu program anne baba eğitimini temel almakta sıfır- altı yaş çocuklarının ebeveynleri hedef kitleyi oluştur­maktadır.

  Ebeveynler bir ya da birkaç yıl bu tür programlara devam etmektedir. Bu prog­ramlarda anne babaların çocuk gelişimi konusunda bilgi ve becerilerini artırmak, anne babaların çocuklarının üzerindeki etkilerini vurgulamak, ailelere sağlık bilgisi vermek, ailenin bireysel sorunlarına yardımcı olmak ve aileler ile ilgili diğer hizmetlerden haberdar edilmeleri sağlanmaktadır. Bu yaklaşımda aile eğitimi uzaktan öğretim yöntemlerinden yararlanılarak gerçekleştiril- mektedir. Kullanılan yöntemlerin farklılığı nedeni ile değişik uygulamalar bulunmaktadır.

  5 ADIMDA EBEVEYNLİK EĞİTİMİ

  Anne baba ve çocuğa bakan diğer kişilerin eğitiminde medya ile eğitim denildiğinde radyo, televizyon ve basın yoluyla eğitimi kapsamaktadır. İlan panoları, gezici tiyatro kulüpleri ve pazarlamacıların kullanılması gibi alternatif farkındalık çalışmaları ile desteklenmektedir.

  Okuma yazma oranının düşük olduğu yerlerde yazılı basını kullanmanın yanında resimler ve çizgi romanlar, mesajları iletmek için etkili bir şekilde kullanılmaktadır. Uzaktan eğitim yöntemi coğrafî şartlarda yaşanan sorunlar ve eğitim kurumu yetersizliği gibi durumlarda ailelere yüz yüze eğitim verilemediğinde aynı anda çok sayıda aileye ulaşılması açısından büyük yarar sağlamaktadır. Ancak ebeveynlerin öğrenme düzey­leri ve programın etkisi ile ilgili geri dönütlerin alınmasındaki yetersizlikler de programın olumsuz yönü olarak ortaya çıkmaktadır.

  Uzaktan eğitim modelinde aile eğitimleri daha etkili hale gelmesi için ailelerle karşılıklı etkileşimi sağlayıcı çalışmalarla desteklenmesi ve programın diğer aile eğitim modelleri ile birlikte kullanılması gerekmektedir. Ayrıca uzaktan eğitim programının aileler üzerindeki etkisini ölçmek amacı ile izleme ve değer­lendirme çalışmaları yapılmalıdır, izleme ve değerlendirme çalışmaları sonucunda elde edilen bulgulara göre programda düzenlemeler yapılmalıdır.

  Çocuktan çocuğa eğitimi, yaşça büyük çocukların kendilerinden küçük kardeşlerinin sağlıklı gelişimi için gerekli olan bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlayan bir eğitim programıdır. Çocuktan çocuğa eğitim yönteminde temel olan, yalnız öğrenme değil, bireylerin öğrendikleri bilgileri başkaları ile paylaşmalarıdır.

  EĞİTİM DUYURULARI

  Bu yöntemde çocu­ğun öğrenme sürecine etkin bir biçimde katılması için teşvik edilmesi, somut bilgiler ve örnekler verilmesi, öğrendiklerini uygulamasına yardımcı olunması ve çocukların öğren­diklerini hemen uygulayabilmesi için okul, ev ve toplum arasında bağlantı kurması esas­tır. Çocuktan çocuğa yaklaşımı; çocukları geleceğe hazırlamak, çocuğu pasif durumdan aktif hale getirmek, çocukların öğrendikleri bilgileri anne baba ve çevrelerine de aktaran bir statüye geçiş yapmalarını sağlamak amaçlamaktadır.

  Çocuktan çocuğa yaklaşımı ile; büyük çocuklar küçük çocuklara yardım edebilirler, onlar­la ilgilenebilirler, öğrendiği bilgileri onlara öğretebilirler, iyi örnekler gösterebilirler. Çocuk­lar aynı yaştaki diğer çocuklara yardım edebilirler, ailelerine ve topluma sağlık mesajları ve örnekleri verebilirler. Çocuktan çocuğa programları genellikle ilkokul dönemindeki büyük çocuklara sağlık ve gelişim ile ilgili bilgilerin öğretilmesi ile ilgili olarak hazırlanmaktadır. Çocuktan çocuğa programları ilkokulların yanında sağlık merkezleri, beslenme programları, sosyal hizmet programları, zor koşullarda olan çocuklar ve engelliler için yürütülen programlarla da bağlantılı olarak uygulanabilmektedir.

  İçerik programlar arasında değişiklik gösterse de genellikle sağlık, bakım, beslenme, kazaların önlenmesi ve zihinsel ve sosyal gelişim gibi konuları kapsamaktadır.